بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

دسته: کشاورزی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 9794 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 104

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان دارای 104 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

         چکیده.........................................................................................................................................1

     فصل اول مقدمه

1- 1حبوبات................................................................................................................................... 3

1-2 اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان ..........................................................................................4 

1-3  باقلا.........................................................................................................................................8

1-4 گیاهشناسی..............................................................................................................................10

1-5 اهمیت باقلا.............................................................................................................................11

1-6 بیماری فاویسم........................................................................................................................12

1-7  آمار تولید باقلا.......................................................................................................................12

1-8 بیماری های باقلا................................................................................................................... 13

1-9-1 لکه شکلاتی.......................................................................................................................14

1-9-2 بیماری برق زدگی..............................................................................................................17

1-9-3 بیماری سوختگی استمفیلیومی...........................................................................................19

1-9-4 بیماری زنگ.......................................................................................................................20

1-9-5 بیماری لکه برگی سرکوسپورایی........................................................................................23

1-9-6بیماری لکه برگی آلترناریایی...............................................................................................24

1-10 بررسی منابع بیماری ها........................................................................................................25

1- 11رابطه شدت ووقوع بیماری..................................................................................................29

1-12 هدف تحقیق........................................................................................................................31

فصل دوم مواد و روش ها

     2-1زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ...................................................................... 34

2-2 کاشت.....................................................................................................................................34

2-3 -1 مراقبت های دوره ی داشت..............................................................................................35

2-3-2 آفات باقلا...........................................................................................................................35

و

2-3-3 علف های هرز باقلا...........................................................................................................36

2-3-4  داشت................................................................................................................................37

2-4 یادداشت برداری میزان بیماری ..............................................................................................37

2-5 محاسبات آماری ....................................................................................................................41

2-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................................................41

فصل سوم  نتایج

3-1 خلاصه کلی نتایج صفات زراعی............................................................................................43

3-2 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به شدت نهایی بیماری­ها..................................... 46

3-3 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت

 بیماری­های باقلا (AUDPC) در ژنوتیپ­های مورد بررسی........................................................48

3-4 مقدار سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های باقلا (SAUDPC) در ژنوتیپ

­های مورد بررسی.........................................................................................................................49

3-5 ضرایب همبستگی ..............................................................................................................62

فصل چهارم بحث

  4-1 وضعیت بیماری ها..............................................................................................................67

4-2 استفاده ازAUDPC بهتر است یاSAUDPC  ؟...................................................................74

4-3 نتیجه گیری کلی.................................................................................................................75

منابع مورد استفاده

منابع فارسی.............................................................................................................................. 78

منابع انگلیسی....................................................................................................................................................79

ز

  فهرست جدول­ها

عنوان جدول                                                                                            صفحه

1-2  مقایسه­ی وضعیت تولید باقلا سبز در ایران و جهان................................................................. 13

1-3  مقایسه­ی وضعیت تولید باقلا خشک در ایران و جهان.............................................................13

2-1 مقیاس­های نرخ­دهی برای تعیین مقاومت لاین­های باقلا نسبت به بیماری­های لکه برگی باقلا...38

2-1-1 مقیاس نرخ دهی بیماری لکه شکلاتی....................................................................................38

2-1-2 مقیاس نرخ دهی بیماری برق زدگی.......................................................................................38

2-1-3  مقیاس نرخ دهی لکه برگی آلترناریایی و سوختگی استمفیلیومی..........................................39

3-1صفات زراعی یادداشت برداری­شده در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی

 گرگان در سال زراعی 91-90...........................................................................................................48

 3-2 شدت نهایی بیماری­های یادداشت برداری­شده و مقدار سطح پیشرفت بیماری­ها (AUDPC)  و

 مقدار سطح استاندارد شده­ی پیشرفت بیماری­های لکه برگی (SAUDPC) در 13 ژنوتیپ مختلف

 باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90................................................51

3-3 تجزیه واریانس متغیر­های مرتبط با میزان شدت نهایی بیماری و AUDPC و SAUDPC

 بیماری­های لکه شکلاتی و سوختگی آلترناریایی و سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی  .........................................................................................................................................................52

3-4 نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی.........................................................................................53

3-5  نتایج بررسی مقایسه میانگین صفات زراعی............................................................................54

3-6 جدول مقایسه میانگین بیماری های برگی  در  گیاه باقلا.........................................................55

3-7 ضرایب همبستگی صفات زراعی یادداشت برداری شده در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در

 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90...........................................................63

3-8 ضرایب همبستگی شدت نهایی بیماری­های برگی مورد بررسی و (عملکرد و وزن صد دانه)

 در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90........64

3-9ضرایب همبستگی دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری­های برگی مورد بررسی

  و (عملکرد و وزن صد دانه.........................................................................................................65

ح

3-10 ضرایب همبستگی ی دامنه­ی تغییرات سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های برگی مورد بررسی ((SAUDPC و (عملکرد و وزن صد دانه) در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90...................................................................................................65

        فهرست شکل ها

عنوان شکل                                                                                             صفحه

1-1-1 علایم بیماری لکه شکلاتی باقلا...........................................................................................16

1-1-2چرخه زندگی بیماری لکه شکلاتی.......................................................................................16

1-2-1 علایم بیماری برق زدگی......................................................................................................18

1-2-2 چرخه زندگی بیماری برق زدگی باقلا.................................................................................18

1-3 علایم بیماری سوختگی استمفیلیومی باقلا...............................................................................20

1-4-1 علایم بیماری زنگ باقلا......................................................................................................22

1-4-2 چرخه بیماری زنگ باقلا......................................................................................................22

1-5  علایم بیماری لکه برگی آلترناریایی باقلا.................................................................................25

2-1  ژنوتیپ­های باقلای مورد استفاده در آزمایش..........................................................................35

2-2  فرم یادداشت برداری بیماری­ها­ی باقلا....................................................................................39

3-1 نمودار تغییرات بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه سال زراعی 91-90..................56

3-2  نمودار تغییرات شدت نهایی بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه در سال زراعی

 91-90.............................................................................................................................................57

3-3 نمودار تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت (AUDPC) بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه................................................................................................................................................58

3-4 نمودار تغییرات سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت (SAUDPC) بیماری­های باقلا در

 ژنوتیپ­های مورد مطالعه در سال زراعی 91-90.............................................................................59

3-5 مقایسه­ی بیماری­های برگی به تفکیک ژنوتیپ­ها در سال زراعی 91-90 در منطقه گرگان......60

3-6 مقایسه­ی  صفات زراعی گیاه باقلا در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در منطقه­ی گرگان در سال زراعی

 91-90...........................................................................................................................................61

ط

چکیده

به منظور بررسی مقاومت مزرعه­ای گونه­های باقلا مورد نظر دراین تحقیق شامل 13 ژنوتیپ به نام­هایLeofourtun ،Saraziri ،Aqoudulce ،Giza717 ،GizaBlanca ،ILB1814 ، ILB3626،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،Zereshki ، Borkot بوده این تحقیق در پاییز 1390 در ایستگاه تحقیقاتی گرگان در قالب طرح بلو ک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ­ها، میزان وقوع و شدت بیماری­های برگی (لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی) در فاصله زمانی مشخص از ظهور علایم تا زمان برداشت اندازه گیری و بر این اساس، منحنی پیشرفت بیماری برای میزان وقوع و شدت بیماری رسم و با استفاده از آن، متغیرهایAUDPC  وSAUDPC  محاسبه شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که بین ژنوتیپ­ها بر اساس متغیرها اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده­ها نشان داد بالاترین شدت بیماری‌های لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق‌زدگی و سوختگی استمفیلیومی در ژنوتیپ ILB3554 دیده شد. ژنوتیپ برکت مقاوم‌ترین واکنش را نسبت به بیماری لکه شکلاتی و لکه برگی آلترناریایی نشان داد. ژنوتیپ‌های Leofourtun و Aqoudulce هم مقاوم ترین واکنش را در برابر بیماری‌های برق‌زدگی و بیماری سوختگی استمفیلیومی نشان دادند.

ژنوتیپ Boroket نسبت به بیماری برق زدگی و سوختگی استمفیلیومی به ترتیب حساس و نسبتا حساس است ولی نسبت به بیماری­های لکه شکلاتی و آلترناریایی به ترتیب مقاوم ونسبتا مقاوم است. ژنوتیپBorkot  مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری لکه شکلاتی بوده که مقدار آن 5/16 بوده و حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه شکلاتی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 12/34 بوده است.

 ژنوتیپ zereshki و Borkot مقاوم ترین رقم نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی بوده که مقدار آن 55/21 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 83/38 بوده است. ژنوتیپ  Leofourtunمقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری برق زدگی بوده که مقدار آن 11/11 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری برق زدگی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 00/67 بوده است. ژنوتیپ Leofourtun مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی بوده که مقدار آن 11/44 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی ژنوتیپ ILB3554 و Borkot است که مقدار آن 62/61 بوده است.

واژه های کلیدی: ژنوتیپ های باقلا، بیماری­های لکه برگی، بیماری لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق زدگی، سوختگی استمفیلیومی، واکنش ژنوتیپ ها

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان , بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان , مقاله بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان , دانلود مقاله بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان , بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان , ژنوتیپ های باقلا , بیماری­های لکه برگی , بیماری لکه شکلات

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی